Å LEVE PÅ ØKERN

Et godt byliv

Sentral beliggenhet, godt kollektivtilbud, gode grøntstrukturer og et bysentrum av høy kvalitet. Økern sentrum skal bli navet i Oslos nye byområde. 

For at Økern sentrum skal bli et attraktivt sted å bo, arbeider planleggerne med alle de forhold som er viktige for folk. Bykvalitet, bokvalitet og miljøkvalitet skal prege boligene og området. 

Bylivet er summen av de menneskelige aktivitetene i byen. Et mangfold av aktiviteter krever byrom av ulike slag og av høy kvalitet. Kultur, arkitektur og urban natur rundt et tydelig senterpunkt ved Økern T-bane. Når man i tillegg tilbyr handel, mat og drikke og yrende byliv, blir dette en ny destinasjon i Oslo.

Et mangfoldig og pulserende byområde må også planlegges for et trygt, sikkert og inkluderende byliv for alle. 

Ser du etter rekkehus med en hageflekk må du litt lenger bort fra Økern sentrum. Her blir det sentrumsboliger som vil fungere godt sammen med de øvrige byfunksjonene som skal etableres på Økern. Det blir høyt, og det blir tett, men høy kvalitet i planlegging og gjennomføring gjør at dette blir et godt sted å bo, om du foretrekker å bo urbant.  

Når boligene planlegges legges det vekt på å skape gode planløsninger og et variert og bredt utvalg når det gjelder størrelse og organisering. 

Avstanden til marka er kort, hvis du vil ut, og det vil være gode grønne turveidrag mesteparten av veien dit.

Bysentrum og boliger

Boliger blir en viktig del av Økern som bysentrum. Med en betydelig andel mennesker som lever sine liv i tilknytning til byen, vil det skapes et nytt dynamisk og levende bysentrum på Økern. Det skaper tilstedeværelse, som igjen gir trygghet, godt byliv og urban dynamikk. Det blir liv hele døgnet, med mennesker som har stor tilhørighet og eierskap til området.

Sentrumsboliger av høy urban kvalitet vil fungere svært godt sammen med de øvrige byfunksjonene som skal etableres på Økern – handel, opplevelse og næring. Boligutviklingen ses i sammenheng med handels- og kollektivknutepunktet, spisesteder, de urbane opplevelsesområdene med trening og velvære, tilbud for hele familien og de fremtidsrettede arbeidsplassene rundt.

Ved å etablere attraktive sentrumsboliger er vi sikre på at Økern og hele Hovinbyen vil få det løftet som trengs for å skape god bykvalitet.

Boliger på Økern

Sentral beliggenhet, nærhet til kollektivtilbud, gode grøntstrukturer og urbane naturopplevelser danner basisen for bærekraftige urbane boliger. I en smart og trygg by må premissene legges til rette for at beboerne skal føle sterk tilhørighet til byen.

ØKERNS BOLIG- OG LIVSKVALITETER:

  • Et mangfoldig, trygt og inkluderende byliv for alle
  • Aktivitet, åpenhet og tilgjengelighet hele døgnet
  • En urban bokvalitet med gode byrom, møteplasser og høy livskvalitet for beboerne
  • Naturlig og miljøvennlig bystruktur med fokus på urbanitet og grønn mobilitet
  • Gode grøntstrukturer og bymessige naturopplevelser med umiddelbar nærhet til blant annet Tusenårsparken

DE FREMTIDIGE BEBOERNE VIL HA UMIDDELBAR NÆRHET TIL:

  • Handel og serveringsfunksjoner av høy kvalitet og aktualitet
  • Arbeidsplasser og et fremtidsrettet, skapende næringsliv
  • Gode opplevelser, fritids- og kulturtilbud 
  • En av Oslos beste kollektivdekninger, samt gang- og sykkelstier