Å LEVE PÅ ØKERN

Et godt byliv

Bylivet er summen av de menneskelige aktivitetene i byen. Et mangfold av aktiviteter krever byrom av ulike slag og av høy kvalitet. Kultur, arkitektur og urban natur setter rammer for et inkluderende byliv som ikke finnes i samme kombinasjon andre steder enn på Økern. Når man i tillegg tilbyr handel, mat og drikke og et folkebad, blir dette et opplevelsessenter for hele byen, og en destinasjon for hele området.

Folk skaper byliv, og vi skal legge premissene for den urbane bykvaliteten, livskvaliteten og miljøkvaliteten på Økern ved også å utvikle gode, smarte boliger i sentrum.

Bysentrum og boliger

Boliger blir en viktig del av Økern som bysentrum. Med en betydelig andel mennesker som lever sine liv i tilknytning til byen, vil det skapes et nytt dynamisk og levende bysentrum på Økern. Det skaper tilstedeværelse, som igjen gir trygghet, godt byliv og urban dynamikk. Det blir liv hele døgnet, med mennesker som har stor tilhørighet og eierskap til området. 

Sentrumsboliger av høy urban kvalitet vil fungere svært godt sammen med de øvrige byfunksjonene som skal etableres på Økern – handel, opplevelse og næring. Boligutviklingen ses i sammenheng med handelsknutepunktet, spisesteder, de urbane opplevelsesområdene med trening og velvære, folkebad for hele familien og de fremtidsrettede arbeidsplassene rundt. 

Ved å etablere attraktive sentrumsboliger er vi sikre på at Økern og hele Hovinbyen vil få det løftet som trengs for å skape god bykvalitet.

Boliger på Økern

Sentral beliggenhet, nærhet til kollektivtilbud, gode grøntstrukturer og urbane naturopplevelser danner basisen for bærekraftige urbane boliger. I en smart og trygg by må premissene legges til rette for at beboerne skal føle sterk tilhørighet til byen.

ØKERNS BOLIG- OG LIVSKVALITETER:

  • Man ønsker å skape et mangfoldig, trygt og inkluderende byliv for alle.
  • Aktivitet, åpenhet og tilgjengelighet hele døgnet.
  • En urban bokvalitet med gode byrom, møteplasser og høy livskvalitet for beboerne.
  • Naturlig og miljøvennlig bystruktur med fokus på urbanitet og grønn mobilitet.
  • Gode grøntstrukturer og bymessige naturopplevelser med umiddelbar nærhet til blant annet Tusenårsparken

DE FREMTIDIGE BEBOERNE VIL HA UMIDDELBAR NÆRHET TIL:

  • Handel og serveringsfunksjoner av høy kvalitet og aktualitet.
  • Arbeidsplasser og et fremtidsrettet, skapende næringsliv.
  • Gode opplevelser, fritids- og kulturtilbud 
  • En av Oslos beste kollektivdekninger samt gang og sykkelstier.