mai 31, 2019

Helt nye planer for Økern Sentrum: Fra industriområde til urbant, bærekraftig og levende bysentrum

Steen & Strøm og Storebrand ønsker å oppdatere planene for Økern i henhold til Oslos plan om å bli en grønnere, varmere og mer nyskapende by. Økern skal endres fra dagens industriområde til et urbant, bærekraftig og levende bysentrum med torg, parker og gode møteplasser.

-Oslo er pionér i Europa på bærekraftig, grønn og sosial byutvikling. Økern Sentrum vil nå ta en lederposisjon og med det også gjøre Oslo enda bedre. Vi vil omprogrammere prosjektet til et urbant, bærekraftig og levende bysentrum for den nye området, sier Thomas Holth, prosjektdirektør for Økern Sentrum i Steen & Strøm.

Steen & Strøm og Storebrand har denne uken søkt om en omregulering av prosjektet Økern Sentrum. En omregulering kan innebære tredobling av offentlige møteplasser og torg, flere boliger, samt lokalt tilpasset handel i åpen bystruktur. Målet er at et nytt bysentrum skal ha en positiv innvirkning i folks hverdag og for omgivelsene.

Med et så stort og strategisk viktig byutviklingsprosjekt vil vi bygge et bysentrum som er riktig for Oslos innbygger, og som er rustet for fremtidige endringer og utfrodringer. I henhold til en av pillarene i selskapsstrategien til Steen og Strøm, Act For Territories, vil vi skape et inkluderende bysentrum i tett partnerskap med Oslo kommune, bydelen, innbyggerne og lokale interessenter.

Inspirasjon fra Oslo som Europas miljøhovedstad

Økern Sentrum får rollen som bysentrum for det nye byområdet Hovinbyen.

- Vi har latt oss inspirere av Oslo som Europas miljøhovedstad. Økern bør bli et nullutslippsnabloag som fremmer sirkulær og urban økonomi, mangfoldig byliv og bynatur med høy biodiversitet. Målet vårt er å skape Europas mest bærekraftige byutviklingsprosjekt, sier Truls Nergaard, Leder av Eiendom i Storebrand Asset Management.

- Bærekraft handler ikke bare om det grønne, vi tar sosial bærekraft minst like alvorlig. Vi vil drive nyskapende byutvikling, og bygge et bysentrum basert på en inkluderende medvirkningsprosess. Vi vil rett og slett designe prosjektet i partnerskap med de som bor i og brenner for Hovinbyen, sier Nergaard.

Prosjektdirektør Thomas Holth understreker at de vil være åpne for nabolagets behov i den videre planprosessen.

- Offentlige møteplasser byfunksjoner og servicetilbud vil bli basert på nabolagets behov og en god medvirkningsprosess. Vår visjon er å transformere Økern fra et industriområde til et urbant, bærekraftig og levende bysentrum. Endelig programmering vil bli basert på medvirkningsprosessen og de lokale behovene, sier Holth.

Veien videre

Økern Sentrum har nå søkt Plan- og Bygningsetaten om anmodning oppstartsmøte.

- Nå vil vi legge frem de oppdaterte planene for Plan- og bygningsetaten og politikerne. Holth legger vekt på at prosjektet vil ha med naboer på å skape et bysentrum tilpasset deres behov. Med nyskapende byutvikling og en inkluderende medvirkningsprosess vil det bygges et bysentrum i dialog med de som bor i og brenner for Økern, de som forvalter hele Oslos behov og ønsker for området og med fagmiljøer som brenner for å skape bærekraftige og levende urbanitet.

- Steen & Strøm og Storebrand ønsker å endre planene for Økern i tråd med Oslos plan om å bli en grønnere, varmere og mer nyskapende by, i henhold til gjeldende kommuneplaner inkludert «Oslo - vår by, vår framtid» vedtatt i Januar 2019.

Økern skal endres fra dagens industriområde til et urbant, bærekraftig og levende bysentrum med torg, parker og gode møteplasser. Det eksisterende kollektivknutepunktet skal forsterkes slik at det etableres et bysentrum som binder sammen et av de viktigste og mest ambisiøse byutviklingsprosjektene i Oslo.

Reguleringsforslaget skal definere en hensiktsmessig kombinasjon av sentrumsformål som næring, boliger, handel, kultur, underholdning og aktivitet, for eksempel, samt en byromsstrategi som har betydning for lokal identitet, bærekraft, tilgjengelighet og byliv.

Med sin nærhet til det som blir et av landets største kollektivknutepunkter vil forslaget også være en av de aller viktigste bidragsyterne til å realisere målene i kommuneplanen og i byutviklingsavtalen mellom Staten, fylkeskommunen og Oslo kommune.

Alle nye illustrasjoner i denne artikkelen: A-lab Arkitekter