SAMFUNNSANSVAR

Økern Sentrum — en bærekraftig samfunnsutvikling og en ny nordisk modell for byutvikling

Økern Sentrum vil være et foregangsområde for innovativ og bærekraftig byutvikling. Arkitektur, natur, infrastruktur, funksjoner og nye teknologiske løsninger vil alle bli utfordret for å skape en ny modell for bærekraftig byutvikling i både nasjonal og internasjonal kontekst.

Vi vil ha en tydelig og inspirerende bærekraftig profil for miljøriktige løsninger basert på ny teknologi og ny viten om natur, menneske og samfunnet vi er en del av.

Økern Sentrum vil være en aktiv deltaker og en synlig aktør i samfunnet. Kulturelle og sosiale møteplasser vil bli prioritert. Grønne urbane natur lunger vil trekke naturen nærmere og gjøre den til en integrert del av byen.

ØKERN SENTRUM

En verdifull bydel for Oslo

Vi skal aktivt jobbe med å bygge Økern Sentrum etter de verdier og standarder som Oslo selv skal bygges på mot fremtiden.

Vi vil følge kommuneplanen fra 2015- “smart grønn og trygg, Oslo mot 2030 og kommuneplanen 2017 “vår by -vår fremtid, en varmere, grønnere og mer skapende by - med plass til alle Oslo mot 2040”.

Vi vil optimalisere bysentrumsetableringen på Økern ved å jobbe med Høyhusstrategien fra 2003,  knutepunktsstrategien fra 2016 og Strategisk plan for Hovinbyen, med tilhørende VPOR studier for Økern/Løren, Haraldrud og Hovinbyen generelt.

Økern Sentrum

Medvirkning og involvering

I vår medvirknings- og involveringsprosess starter vi med å gå bredt ut for å involvere og engasjere lokalbefolkning og interessenter på Økern og hente inn relevant informasjon. Vi analyserer og finner mønster i informasjonen og innspillene vi som vi så bruker til å legge strategien for en helhetlig, bærekraftig og inkluderende byutvikling for menneskene som skal bo og leve på Økern i fremtiden. Du kan nå ta del i denne utvikling gjennom vår nettside: medvirk-okernsentrum.no
Økern Sentrum

Offentlige strategier med relevans for Økern, samfunnsmessig og strategisk bakgrunnsbilde

Vi skal aktivt jobbe med å bygge Økern Sentrum etter de verdier og Økern omtales i Oslo kommunes strategier som en bydel med særlig stort potensial — både i høyhusplan, knutepunktstrategi og strategisk plan for Hovinbyen. I tillegg peker de generelle planene på hva som sees på som kvaliteter ved en by, og hvilke kvaliteter Oslo skal ha i fremtiden.

Det skal bygges opp under det offentlige ønsket og kravet om godt byliv, blågrønne strukturer skal kobles sammen og utviklingen skal bidra til Oslos forberedelse til det grønne skiftet. Prosjektet følgerden generelle strategien for knutepunktsutvikling og blandet arealbruk i sentrum.

Økern er med sin knutepunktbeliggenhet et strategisk viktig satsingsområdefor hele den nordøstlige delen av Oslo. Med en slik tyngde koblet til markedsarenaen i handelssentrumet, får vi et handelsknutepunkt som kan bli motoren i hele utviklingen i Hovinbyen.