SAMFUNNSANSVAR

Økern Sentrum — en bærekraftig samfunnsutvikling og en ny nordisk modell for byutvikling

Økern Sentrum vil være et foregangsområde for innovativ og bærekraftig  byutvikling. Arkitektur, natur, infrastruktur, funksjoner og nye teknologiske løsninger vil alle bli utfordret for å skape en ny modell for bærekraftig byutvikling i både nasjonal og internasjonal kontekst.

Vi vil ha en tydelig og inspirerende bærekraftig profil for miljøriktige løsninger basert på ny teknologi og ny viten om natur, menneske og samfunnet vi er en del av.

Økern Sentrum vil være en aktiv deltaker og en synlig aktør i samfunnet. Kulturelle og sosiale møteplasser vil bli prioritert. Grønne urbane natur lunger vil trekke naturen nærmere og gjøre den til en integrert del av byen.

ØKERN SENTRUM

En verdifull bydel for Oslo

Vi skal aktivt jobbe med å bygge Økern Sentrum etter de verdier og standarder som Oslo selv skal bygges på mot fremtiden.

Vi vil følge kommuneplanen fra 2015- “smart grønn og trygg, Oslo mot 2030 og kommuneplanen 2017 “vår by -vår fremtid, en varmere, grønnere og mer skapende by - med plass til alle Oslo mot 2040”.

Vi vil optimalisere bysentrumsetableringen på Økern ved å jobbe med Høyhusstrategien fra 2003,  knutepunktsstrategien fra 2016 og Strategisk plan for Hovinbyen, med tilhørende VPOR studier for Økern/Løren, Haraldrud og Hovinbyen generelt.

Offentlige strategier med relevans for Økern

Økern omtales i Oslo kommunes strategier som en bydel med særlig stort potensial — både i høyhusplan, knutepunktstrategi og strategisk plan for Hovinbyen. I tillegg peker de generelle planene på hva som sees på som kvaliteter ved en by, og hvilke kvaliteter Oslo skal ha i fremtiden.

Det skal bygges opp under det offentlige ønsket og kravet om godt byliv, blågrønne strukturer skal kobles sammen og utviklingen skal bidra til Oslos forberedelse til det grønne skiftet. Prosjektet følgerden generelle strategien for knutepunktsutvikling og blandet arealbruk i sentrum.

Økern er med sin knutepunktbeliggenhet et strategisk viktig satsingsområdefor hele den nordøstlige delen av Oslo. Med en slik tyngde koblet til markedsarenaen i handelshuset, får vi et handelsknutepunkt som kan bli motoren i hele utviklingen i Hovinbyen.

OFFENTLIGE PLANER OG STRATEGIER SOM DANNER GRUNNLAGET FOR UTVIKLINGSSTRATEGI FOR ØKERN SENTRUM:
 

Vår by, vår fremtid; en varmere, grønnere og mer skapende by med plass til alle - Oslo mot 2040

Smart grønn og trygg - Oslo mot 2030: Et mangfoldig byliv som er trygt, aktivt og tilgjengelig for alle

Plan og bygningsetatens anbefaling: Høyhus i Oslo: Strategi for videre arbeid. 2003

Strategisk plan for Hovinbyen

VEILEDENDE PLAN FOR DET OFFENTLIGE ROM / ØKERN-LØREN

Arealpotensial i stasjonsnære områder langs Oslo Banenett. 2017

Utvilkingsområder, kollektivknutepunkt og prioriterte stasjonsnære områder - 2017

HANDLINGSPROGRAM FOR ØKT BYLIV I OSLO SENTRUM - 2017

BILFRITT BYLIV

BUDSJETT 2017 og ØKONOMIPLAN 2017-2020

Byrådets klimamål til 2020 og til 2030

Smart City Oslo - kommer 2018

Oslos ArkItekturpolitikk -kommer 2018

&

Future Built - Urban Future - kommer til Oslo 2019

Oslo Kommune - Green Capital of Europe 2019