SAMFUNNSANSVAR

Økern Sentrum — en bærekraftig samfunnsutvikling og en ny nordisk modell for byutvikling

Økern Sentrum vil være et foregangsområde for innovativ og bærekraftig byutvikling. Arkitektur, natur, infrastruktur, funksjoner og nye teknologiske løsninger vil alle bli utfordret for å skape en ny modell for bærekraftig byutvikling.

Beliggenheten gjør at alt som bygges her vil øke effekten av T-banen, bussrutene, veisystemene og all den øvrige infrastrukturen. 

Gjenåpnede bekkeløp, beplantning, grønne lunger og forbindelseslinjer gir kvalitet og opplevelser. 

Kulturelle og sosiale møteplasser skal sammen med innovasjon og bredde i boligtilbudet gi et viktig bidrag til sosial bærekraft.

ØKERN SENTRUM

En verdifull bydel for Oslo

Prosjektet «Økern Sentrum» svarer ut alle overordnede planer og politiske mål for utviklingen av Oslo, Hovinbyen og Økern-området, og er høyt prioritert i kommunens administrasjon.  

Mange prosjekter i området er avhengig av og vil stå sterkere på at Økern Sentrum løses på en god måte og oppfyller eiernes og byens mål.

Økern Sentrum

Medvirkning og involvering

En bred medvirknings- og involveringsprosess pågår og skal være med på gi en helhetlig, bærekraftig og inkluderende byutvikling for menneskene som skal bo og leve på Økern i fremtiden.

Du kan nå ta del i denne utvikling gjennom vår nettside: medvirk-okernsentrum.no
Økern Sentrum

Offentlige mål og strategier

Økern Sentrum omtales i Oslo kommunes strategier som et område med særlig stort potensial — både i høyhusplan, knutepunktstrategi og strategisk plan for Hovinbyen. I tillegg peker de generelle planene på hva som sees på som kvaliteter ved en by, og hvilke kvaliteter Oslo skal ha i fremtiden.

Det skal bygges opp under det offentlige ønsket og kravet om godt byliv, blågrønne strukturer skal kobles sammen og utviklingen skal bidra til Oslos forberedelse til det grønne skiftet. Prosjektet følger den generelle strategien for knutepunktsutvikling og blandet arealbruk i sentrum.

Økern er med sin beliggenhet av strategisk betydning for hele den nordøstlige delen av Oslo. Denne tyngden gir et handelsknutepunkt som kan bli en motor for hele utviklingen i Hovinbyen.