Økern Sentrum Logo

Den nye hovedstaden øst i Oslo

Et fremtidsrettet og bærekraftig byutviklingsprosjekt i sentrum av Hovinbyen

Se hva som skjer på Økern
Følg utviklingen

Økern Sentrum er på god vei til å legge rammene for det som skal bli fremtidens "hovedstad“ øst i Oslo. Her kan du følge utviklingen.

Les mer om prosjektet
apr
2022
Planforslaget var på offentlig ettersyn

Planforslag for Økern Sentrum (Økernveien 145 mf.) på offentlig ettersyn

okt
2023
Revidert planforslag til myndighetsbehandling

Etter offentlig høring er innspill behandlet og planforslaget oppdatert og sendt til planmyndighetene for vurdering.

des
2023
Begrenset høring av revidert planforslag

Endringene i planforslaget er på begrenset høring hos berørte instanser.

2024
Planforslaget sendes til politisk behandling

Etter begrenset høring vil innspill behandles før planmyndighetene kan sende planforslaget til politisk behandling.

2024
Godkjent reguleringsplan og oppstart rammesøknad første byggetrinn

Så snart planen er godkjent vil detaljprosjektering og arbeidet med byggesøknader for de første byggetrinnene kunne starte opp.

Hva skjer på Økern
Gå til Økern Magasinet
HXF0 E5 web
- Prosjektdirektør Thomas Holth
“Vi har fått mer enn tusen innspill fra innbyggere, myndigheter, organisasjoner og næringsliv, som viser at Økern skriker etter tilbud og møteplasser. Nå tar vi fatt på vår oppgave for å skape liv og røre på Økern nær sagt døgnet rundt”
Les mer om bærekraft
Medvirkning på Økern

Det har vært stort engasjement rundt utviklingen av Økern Sentrum i nærmiljøet og hos kommunale- og regionale beslutningstakere. Engasjementet har gitt oss flere gode innspill som har vært med på å avdekke både utfordringer og kvaliteter. Økern har en unik identitet og et stort sosialt mangfold, og dette skal det bygges videre på i prosjektarbeidet.

Les mer om medvikningsprosessen

Mangfoldig byliv og opplevelser

Et sammensatt tilbud av handel, boliger og arbeidsplasser, sammen med kultur- og aktivitetstilbud kjennetegner en vellykket «sentrumskjerne» med liv døgnet og året rundt.

Lokal og regional kultursatsning

Økern Sentrum skal være et viktig sted for Oslos kulturliv, både i form av kulturproduksjon og oppsetninger. Kultursatsingen skal være for alle og også ha spesielt fokus på lokale satsinger.

Lokal produksjon og logistikk hub

Det legges til rette for å videreføre Økerns lange tradisjoner for produksjon og logistikk i en bymessig situasjon. Parkering, varelogistikk og renovasjon løses under bakken og «server» byen over, inkl. arealer til småskala produksjon og håndverksvirksomhet.

Urbane byrom med vann og natur

Av totalt 90 000 m2 i planområdet vil om lag en tredjedel av arealet avsettes til offentlig tilgjengelige torg, gater, vann, bekker og grøntdrag. Dette skal gi høy kvalitet til det urbane bybildet på Økern.
Om Økern sentrum

Les om hvordan Økern skal gå fra å være industri til urbant, bærekraftig og levende bysentrum for hele oslo

Om prosjektet